“Nedať spoznať rany, ktoré nám iní spôsobili slovom alebo iným spôsobom, nie je pretvárka, ale kresťanská múdrosť. Vždy ukazuj milú a láskavú tvár a konaj vždy s dobrotou a tichosťou.”
 sv. Vincent

Postulát

Je prvou etapou formácie predpísanou našimi Konštitúciami: „Vzdelávanie a formácia sestier sa uskutočňuje v postuláte, noviciáte a junioráte.“ (K 158)

POPIS ETAPY

  • čas odkrývania samej seba v očiach Boha Otca a prehlbovania vedomia vlastnej identity. 
  • čas ďalšieho rozoznávania motivácii povolania i čas pomoci postulantke v dozrievaniu  k slobodnému rozhodnutiu pre zasvätený život ako ideálu svojej existencie.
  • predovšetkým čas pre ľudskú formáciu – usporiadanie a zmierenie sa s vlastnou históriou života, svojich darov, talentov, možností a súčasne nedostatkov, krehkosti i nezrelosti. Pretože na tomto ľudskom fundamente bude potom stavať „nový život v Kristovi“ v noviciáte. 
  • čas pozorného rozoznávania a verifikovania autentickosti Božej výzvy a možnosti postulantky dať na ňu odpoveď. Potrebné je rozhodnutie zmeniť doterajší štýl života a úprimná túžba po odovzdaní, aby sa viac disponovala na prijatie toho, čo je nové.

Postulantka objavuje identitu Milosrdnej sestry a Spoločnosť zasa objavuje postulantku v jej živote. Spoločnosť spolu s postulantkou pokračuje v poznávaní jej povolania.

Postulát bezprostredne pripravuje postulantku na vstup do noviciátu. 

Miesto postulátu: Ružomberok 

Magistra postulantiek:   s. M. Dobroslava Lakatošová

Postulantky: 1